Regulamin Serwisu VCZ.PL

1. Serwis VCZ.PL, działający pod adresem: www.vcz.pl, prowadzony jest przez V-Investments, z siedzibą przy: Office 101, 1 1/2 Miles Northern Highway, Belize City, Belize.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług VCZ.PL będącego serwisem z lokalnymi ogłoszeniami.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności.

4. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.

5. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od formy są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, VCZ.PL, Sprzedawców lub osób trzecich. Zakazuje się jakiegokolwiek wykorzystywania ww. treści bez pisemnej zgody. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie VCZ.PL w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu VCZ.PL, w tym elementów grafiki bez zgody V-Investments, właściciela Serwisu VCZ.PL

6. Serwis VCZ.PL oraz V-Investments nie są stroną transakcji.

7. Usługi przeglądania zawartości Serwisu, Konta oraz publikacji Ogłoszeń w ramach bezpłatnych planów są świadczone bezpłatnie. Pozostałe, dodatkowe usługi Serwis VCZ.PL świadczy odpłatnie.

8. Serwis VCZ.PL dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu. W sytuacji gdy awaria techniczna będzie trwała dłużej niż dwie godziny, wszystkie Ogłoszenia, które zostały dodatkowo wyróżnione (usługa płatna) zostaną przedłużone o czas trwania usterki plus 24 godziny w ramach rekompensaty.

9. Użytkownicy Serwisu komunikujący się z innymi Użytkownikami poprzez funkcjonalność wiadomości prywatnych przyjmują do informacji, że konwersacje te nie są prywatne a ich treść może być zbierana przez Serwis VCZ.PL. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że Serwis ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania Serwisu.

10. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

11. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

12. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu e-mail Użytkownika oraz unikalnego hasła.

13. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Serwis VCZ.PL zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.

14. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje obsługę Serwisu VCZ.PL (adres: biuro@vcz.pl) w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.

15. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób Serwis VCZ.PL zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji prawdziwości danych wprowadzonych do systemu przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w wybrany przez Serwis VCZ.PL sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, Serwis VCZ.PL może zawiesić lub zablokować działanie Konta.

16. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W zależności od wyboru Użytkownika, w Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu.

17. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana przez Użytkownika jest bezpłatna z pominięciem dodatkowo płatnych funkcjonalności jak promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu VCZX.PL

18. Płatności obsługuje dla serwisu VCZ.PL serwis Stripe oraz PayPal.

19. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi Serwis VCZ.PL w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.